تبلیغات
ادبی - نمهنه سوالات املاوانشای اول راهنمایی (همکاران)

نمهنه سوالات املاوانشای اول راهنمایی (همکاران)

شنبه 7 مرداد 1391 10:41 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

 - درکدام گزینه به جای حرف (س)به اشتباه از حرف (ص)استفاده شده است ؟

الف )سبزه های معصوم       ب)ایرانیان معاصر           ج)  زمین گصترده    د)فرصت مناسب

 الف )هدف اصلی               ب)تاریخ معاصر           ج)خفقان و اصتبداد          د)عرصه زندگی

الف )   صنع خدا               ب)  قوص قزح                 ج)     تخصّص               د)   حاصل  

-املای کدام گزینه غلط است ؟

الف)خلاص             ب)  التفاط                ج)  احتیاط                 د)      طریق

الف)ذهور اسلام             ب)داد وستد            ج)مستقل                د)سجده کردن

-درکلمه ها وترکیب های داده شده تشدید را در جای مناسب بگذارید .

شعار جمعیت ، نقاش چیره دست ، ادبیات ایران ، رنگ زرین

متوقف  ،  خرمشهر  ، مسولیت  ، توقع  

-  در عبارت های داده شده چهارغلط املایی آمده است آن هارا مشخص کنید ودرست آن ها رابنویسید .

"ایرانیان کم تربا هم جنگ و صتیزو آویذ میکنند و افرادی پر آذرم وخوش رو هستند ."

 "من یقین دارم که در کلاس شگفت آفرینش وزیبایی طبیعت،عضمت وجلال و جاضبه ی خالغ درس را با همه ووجودم ،لمص می کردم"

1-............................... 2-...............................  3-...............................  4-.......................

1-............................... 2-...............................  3-...............................  4-.......................

- املای کدام گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )حماسه :دلیری         ب)اعتراض :مخالفت کردن          ج)عتش :تشنگی         د)غرس :کاشتن  

الف ) ظمان  : متعهد شدن            ب) نومید : مأیوس          ج)    مثل : مانند          د) میغ : ابر  

درهرجمله چند غلط املایی وجود دارد ؟(شکل درست آن را بنویسید)

 _اسلام آیین و قانونی است که متعلغ به همه است و بر زبان خاسی تکیه نمی کند .

الف)3غلط                         ب)2غلط                     پ)4غلط                             ت)1 غلط

_در میان جمع گشاده رو بود ودر تنهایی صیمایی محظون و مطفکر داشت .

الف)3غلط                         ب)2غلط                    پ)4غلط                              ت)1 غلط

.درکدام یک از جملات زیر غلط املایی وجود ندارد؟

_چند ماه از تولد روح الله نگزشته بود                                 _ایرانیان دردنیا نزیر نداشتند.

_در زندگی از تجمل دوری می جست.                                   _با خدمت کارانش رافط و عتوفط داشت.

.کلماتی که از نظر املایی صحیح می باشند را مشخص کنید.

_تجاوز                            _اعتساب                          _میراث                _مسنوی

.حرف مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

_ایرانیان همواره به{ ذو..}واستعداد معروف بوده اند.  ( ق / غ )

_اگر به نقشه ایران {د..ت}کنید.  ( ق / غ)

_دوست داشتن {لف..}مناسبی برای بیان آن نیست.( ز / ظ / ض/ ذ)

_زبان فارسی به من توانایی و {فر..ت}می دهد.   ( س /ث / ص )            

.جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

_همیشه وزیرانی {......} ودانش دوست داشت .          الف)لایغ                         ب)لایق

_بازارعلم وادب {.......}گرفته بود.                                   الف) رونق                          ب)رونغ

_آب {.......} با گام های استوار شتابان می رفت .           الف) ضلال                    ب) زلال

_ناگهان نوازش {........} وخنکی را احساس کرد.         الف)لطیف                         ب) لتیف

 

 

۱-با توجه به معنی جمله شكل درست كلمه را انتخاب نمایید.(1نمره)

 

 الف:اسكندر در ..........سفر به شهری رسید.(اثنای-اسنای-اصنای)

 

 ب:پروفسور حسابی هر وقت از پژوهش........می یافت باغبانی می كرد.(فراغت-فراقت)

 

 2- در متن زیر كلمات نادرست املایی را پیدا كرده و صحیح آن را بنویسید.(2نمره)

 الف-بسیاری از دانشمندان ما از روستا ها بر خواستند آن ها فقیح،ریاضیدان و ادیب بودند.

 

 ب-وقتی مشت مصطفی باز شد سكّه ها قلتیدند و داخل دست پیر مرد قرار گرفتند.

 

 3 -كلمات هم آوای زیر را در جای مناسب خود قرار دهید.(1نمره)

 

 الف- مدّت..........صاحبان قبور بر روی سنگ حك شده بود.(حیات،حیاط)

 

 ب- از دست دادن فرصت ها جز................و اندوه چیزی همراه ندارد .(غصّه،قصّه )

 

 4 - شكل صحیح املای واژه های زیر را بنویسید.(2نمره)

 

 مباحسه و گفت و گو..........صماجت وپافشاری.............متبوعات و مجلّات..........قلّات و گیاهان

 

 

5- در واژه های زیر بر روی حرف مناسب تشدید بگذارید.(1نمره)

 

الف-تنوع        ب- تامل                  ج- متجلی                 د- محوطه              

6-شكل صحیح كلمات هم آوا را مشخّص كنید.(1نمره)              

 

 الف- من ( غریبم – قریبم ) به من راه را نشان دهید ( ثواب – صواب ) دارد.

 

 ب - او در ماه(سفر-صفر) به دیار باقی شتافت (حیاتش-حیاطش)چهل سال طول كشید .

 

 7- واژه ی مناسب را انتخاب كنید .(2نمره)

 الف- غرقه ی شكوه و(اعجاذ-ائجاز-اعجاز)زیبایی خلقت بودم كه ناگهان نوازش لطیف و خنكی را در لای

 

  انگشتان پاهای (برهنه-برحنه-برهنح)ام احساس كردم.

 

 ب- هرگاه وزیرانی (لایغ-لایق)و دانش دوست بر سر كار می آمدندو قدرت را به دست می گرفتند .بازار

 

 علم و ادب بیش تر (رونغ- رونق)می گرفت.

نمونه سوال املای فارسی راهنمایی

 

- درکدام گزینه به جای حرف (س)به اشتباه از حرف (ص)استفاده شده است ؟

الف )سبزه های معصوم       ب)ایرانیان معاصر           ج)  زمین گصترده    د)فرصت مناسب

 الف )هدف اصلی               ب)تاریخ معاصر           ج)خفقان و اصتبداد          د)عرصه زندگی

الف )   صنع خدا               ب)  قوص قزح                 ج)     تخصّص               د)   حاصل  

-املای کدام گزینه غلط است ؟

الف)خلاص             ب)  التفاط                ج)  احتیاط                 د)      طریق

الف)ذهور اسلام             ب)داد وستد            ج)مستقل                د)سجده کردن

-درکلمه ها وترکیب های داده شده تشدید را در جای مناسب بگذارید .

شعار جمعیت ، نقاش چیره دست ، ادبیات ایران ، رنگ زرین

متوقف  ،  خرمشهر  ، مسولیت  ، توقع  

-  در عبارت های داده شده چهارغلط املایی آمده است آن هارا مشخص کنید ودرست آن ها رابنویسید .

"ایرانیان کم تربا هم جنگ و صتیزو آویذ میکنند و افرادی پر آذرم وخوش رو هستند ."

 "من یقین دارم که در کلاس شگفت آفرینش وزیبایی طبیعت،عضمت وجلال و جاضبه ی خالغ درس را با همه ووجودم ،لمص می کردم"

1-............................... 2-...............................  3-...............................  4-.......................

1-............................... 2-...............................  3-...............................  4-.......................

- املای کدام گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )حماسه :دلیری         ب)اعتراض :مخالفت کردن          ج)عتش :تشنگی         د)غرس :کاشتن  

الف ) ظمان  : متعهد شدن            ب) نومید : مأیوس          ج)    مثل : مانند          د) میغ : ابر  

درهرجمله چند غلط املایی وجود دارد ؟(شکل درست آن را بنویسید)

 _اسلام آیین و قانونی است که متعلغ به همه است و بر زبان خاسی تکیه نمی کند .

الف)3غلط                         ب)2غلط                     پ)4غلط                             ت)1 غلط

_در میان جمع گشاده رو بود ودر تنهایی صیمایی محظون و مطفکر داشت .

الف)3غلط                         ب)2غلط                    پ)4غلط                              ت)1 غلط

.درکدام یک از جملات زیر غلط املایی وجود ندارد؟

_چند ماه از تولد روح الله نگزشته بود                                 _ایرانیان دردنیا نزیر نداشتند.

_در زندگی از تجمل دوری می جست.                                   _با خدمت کارانش رافط و عتوفط داشت.

.کلماتی که از نظر املایی صحیح می باشند را مشخص کنید.

_تجاوز                            _اعتساب                          _میراث                _مسنوی

.حرف مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

_ایرانیان همواره به{ ذو..}واستعداد معروف بوده اند.  ( ق / غ )

_اگر به نقشه ایران {د..ت}کنید.  ( ق / غ)

_دوست داشتن {لف..}مناسبی برای بیان آن نیست.( ز / ظ / ض/ ذ)

_زبان فارسی به من توانایی و {فر..ت}می دهد.   ( س /ث / ص )            

.جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

_همیشه وزیرانی {......} ودانش دوست داشت .          الف)لایغ                         ب)لایق

_بازارعلم وادب {.......}گرفته بود.                                   الف) رونق                          ب)رونغ

_آب {.......} با گام های استوار شتابان می رفت .           الف) ضلال                    ب) زلال

_ناگهان نوازش {........} وخنکی را احساس کرد.         الف)لطیف                         ب) لتیف

 

 

۱-با توجه به معنی جمله شكل درست كلمه را انتخاب نمایید.(1نمره)

 

 الف:اسكندر در ..........سفر به شهری رسید.(اثنای-اسنای-اصنای)

 

 ب:پروفسور حسابی هر وقت از پژوهش........می یافت باغبانی می كرد.(فراغت-فراقت)

 

 2- در متن زیر كلمات نادرست املایی را پیدا كرده و صحیح آن را بنویسید.(2نمره)

 الف-بسیاری از دانشمندان ما از روستا ها بر خواستند آن ها فقیح،ریاضیدان و ادیب بودند.

 

 ب-وقتی مشت مصطفی باز شد سكّه ها قلتیدند و داخل دست پیر مرد قرار گرفتند.

 

 3 -كلمات هم آوای زیر را در جای مناسب خود قرار دهید.(1نمره)

 

 الف- مدّت..........صاحبان قبور بر روی سنگ حك شده بود.(حیات،حیاط)

 

 ب- از دست دادن فرصت ها جز................و اندوه چیزی همراه ندارد .(غصّه،قصّه )

 

 4 - شكل صحیح املای واژه های زیر را بنویسید.(2نمره)

 

 مباحسه و گفت و گو..........صماجت وپافشاری.............متبوعات و مجلّات..........قلّات و گیاهان

 

 

5- در واژه های زیر بر روی حرف مناسب تشدید بگذارید.(1نمره)

 

الف-تنوع        ب- تامل                  ج- متجلی                 د- محوطه              

6-شكل صحیح كلمات هم آوا را مشخّص كنید.(1نمره)              

 

 الف- من ( غریبم – قریبم ) به من راه را نشان دهید ( ثواب – صواب ) دارد.

 

 ب - او در ماه(سفر-صفر) به دیار باقی شتافت (حیاتش-حیاطش)چهل سال طول كشید .

 

 7- واژه ی مناسب را انتخاب كنید .(2نمره)

 الف- غرقه ی شكوه و(اعجاذ-ائجاز-اعجاز)زیبایی خلقت بودم كه ناگهان نوازش لطیف و خنكی را در لای

 

  انگشتان پاهای (برهنه-برحنه-برهنح)ام احساس كردم.

 

 ب- هرگاه وزیرانی (لایغ-لایق)و دانش دوست بر سر كار می آمدندو قدرت را به دست می گرفتند .بازار

 

 علم و ادب بیش تر (رونغ- رونق)می گرفت.

 

 نمونه ای دیگر از سوالات املا

 

1. درستی یا نادرستی عبارت های زیر را از نظر املایی مشخّص كنید.

الف: خدمات ایرانیان به اسلام از روی صمیمیّت و اخلاص و ایمان بوده است.       ص           غ

ب: امام خمینی (ره) بیش از ده سال رهبری كشور را بر عحده داشت.               ص          غ 

 

2. املای كدام كلمات به ترتیب  به معنای « خداشناسی ، شناسایی و ناچار » صحیح است.

الف) ئرفان ، ناگظیر      ب) عرفان ، ناگزیر       

ج) ارفان ، ناگزیر        د) عرفان ، ناگذیر

 

3. از میان واژه های پیشنهادی گزینه ی ص را برای جای خالی انتخاب نمایید.

پیامبر در میان جمع گشاده رو بود و تنهایی سیمایی ...................... و متفكّر داشت. (مهزون، محزون، محضون

 

۴. حرف حذف شده در كلمات زیر را بنویسید.   

    
الف) ﻋ....ـوفت                  ب) حو....ه ی علمیّه                 

ج) با شكو......                د) میرا......

 

5. با توجّه به كلمه ی داخل پرانتز املای صحیح كلمه را در جای خالی بنویسید.

در آن پاییز دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام....................كرده بودند.(دست از كار كشیدن)

 

6. با توجّه به معنای كلمات املای درست آن ها را بنویسید.        

الف) ایادت:............................ ملاقات كردن     

ب) تضاهرات:.......................راه پیمایی    

 ج) تحسیل:.....................درس خواندن         

د) اوغات:.......................وقت ها

 

7. در متن زیر غلط های املایی را پیدا كرده و درست آن ها را بنویسید.

خدمات زوقی و هنری نشان دهنده ی احساسات پاك و خالصانه ی ایرانیان است.

پیامبر هیچ گاه زبانش را به دوشنام نمی آلود بد رفتاری با شخص خود را می بخشید ولی درباره ی كسانی كه به هریم قانون تجاوز می كردند، گذشت و مدارا نداشت.

  

9. با توجّه به كلمات؛ املای معنای كدام كلمه صحیح نیست؟

الف) عظیم: بزرگ          ب) محتوا: درون مایع       ج) عرصه: میدان           د) رموز: رازها

10. با توجّه به كلمات داخل پرانتز املای درست كلمه را در جای خالی بنویسید.

صدای........................... سماور در فضای اتاق پیچیده بود. (غلغل ، قلقل ، غلقل، قلغل)

11. كلمات مفرد زیر را با نشانه ی جمع « ان » جمع ببندید.

 
الف) ستاره:                   ب) گوینده:                      ج) نماینده:

12. دو کلمه بنویسید که به حرف «ص» پایان می یابد.

 

13. کلمات زیر جزء واژه های دو املایی هستند شکل دیگر آن ها را بنویسید  

جرئت          مسئله          هیأت

14. زیر کلمه های نادرست خط کشیده و شکل صحیح آن را بنویسید.

زمزمه ی آفتاب، تراوت و شادابی، مصنوی مولانا، روشن و واضح،  حسار سیاسی، نحال های جوان، روح مذاب،

15. در واژه های داده شده علامت ــّ را روی حرف مشد،د بگذارید. 

موفقیت              بحمدالله              نشریه              معطل

16. جاهای خالی موجود در عبارت زیر را با انتخاب شکل صحیح داخل پرانتز پر کنید:

جامه و کفش خود را ......................می زد. (وسله / وصله)

نظام شاهنشاهی واژگون  و جمهوری اسلامی .................  شد.( پایه گذاری – پایه گزاری)

در این تمدّن ملّت های گوناگون از آسیا و آفریقا و حتّی اروپا   ................... بودند.(سحیم.  صحیم – سهیم) 

 

17. در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود.

الف) نوجوان بسیجی وسیّت نامه اش را می نویسد.

ب)جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و حمّت و غیرت توانسته اند استعداد جوشان خود را به نمایش بگذارند.

ج)ادبا و سخنوران ایرانی،حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را درمیان حکایات شیرین خود آورده اند.

د)آری خدا خاسته بود او غم خوار همه ی دردمندان و محرومان باشد.

 

18. معنی«ادّعاکننده» بر چیزی در کدام گزینه به کار رفته است.

الف : مدئی                     ب : مدّعی                      پ : مودّعی

 

19. كدام گروه از كلمات دارای غلط املایی است تشخیص داده و شكل صحیح آن ها را بنویسید.

الف: اثر ، عصر          ب: حتّی ، متّهر                  ج: زمزمه ، شتاب  

22. كلمات زیر را نقطه گذاری كنید.

اسعال  /   اطهار  /   صمانت  /   لدّت بحش  /  حسمه ی جوسان  /

23. شكل صحیح كلمات «عیسا ، مصطفا ، حتّا » را بنویسید

 

24. شكل صحیح كلمات زیر را با تنوین بنویسید.     

حتمن                        اتّفاقن                      مثلن

 

25. شكل صحیح املایی واژه های زیر را بنویسید.

الف: مباحثه و گفت و گو                      ب: متبوعات و مجلّات  

ج: صماجت و پافشاری                        د: قلّات و گیاهان

 

26. كلمات هم آوای مناسب را در جای خالی قرار دهید.

الف: مدّت ........................ صاحبان قبور بر روی سنگ حك شده بود. ( حیاط ، حیات )

ب: انسان نباید در برابر دشمنان ذلیل و ……………. باشد. ( خوار ، خار )

ج: دانش آموزان ………… به اردو بروند. ( خواستند ، خاستند )

 

27. در كدام عبارت جدانویسی صحیح به كار نرفته است.

الف: خوش حالی بسیار    ب: بزرگ ترین شاعر      ج: كنج كاوی مصطفی       د: استاد بی نظیر

 

28. كدام یك از گزینه های زیر نباید با همزه ( ﺋ ء ؤ أ ) نوشته شود.

الف: ان شاءا...           ب: طائت حق              ج: مأمن               د: رأفت 

 

29. همزه ی جا افتاده ی كلمات زیر را بنویسید. 

الف: ماوا و پناه گرفتن      ب: رافت و عطوفت    ج: رویا و خیال

 

30. كلمه های ناقص را كامل كنید.     

هیچ گاه قدرت او را از یاد خدا و مـ...بّت به مردم ....ـافل نساخت. او محبوب همه... مسلمانان جهان و مایـ... ی افتخار مردم ایران بود. 

 

31. در متن زیر كلماتی كه تشدید دارند پیدا كرده و با علامت تشدید كامل كنید.

بعد از آیت اللـه بروجردی روحانیون او را به مرجعیت انتخاب كردند.

 

32. هر یک از حروف ( ظ ، ز ، ذ ، ض ) در جای مناسب به کار ببرید.

او مردی  ـالم و فاسق بود.                           

در یک متن ادبی، التـ  اذ ادبی نیز باید لحاظ شود.

به فـ  ـل خدا مثل بهار بود.       

آر  وی من، سعادت همه ی افراد بشر است. 

25/

 

 

 

25/

 

 

 

25/

 

 

 

25/

 

 

 

 

5/

 

 

 

 

 

 

 

75/

 

 

 

 

 

 

 

75/

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 


 

 

ردیف


شمارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -