تبلیغات
ادبی - نمونه سوال فارسی دوم راهنمایی در نوبت اول ( تبریز-نوردهخدا)

نمونه سوال فارسی دوم راهنمایی در نوبت اول ( تبریز-نوردهخدا)

جمعه 30 دی 1390 10:42 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

                                                            به نام خداوند جان آفرین    

                                                  اداره ی آموزش و پرورش ناحیه 1تبریز                                  

سؤال

 

امتحان:ادبیات فارسی پایه:دوم راهنمایی آموزشگاه غیردولتی نور دهخدا   دردی ماه 90 نام و نام خانوادگی          زمان پاسخ گویی:40دقیقه  تاریخ: 29 / 10/ 1390       نام دبیر:                    تعدادصفحه2            ص1

نمره

1

معنی لغات زیررا بنویسید ؟   تامل(            )دودمان(                  )طرب(               )

التماس (                     )عصاره(               )طبق(                 )معمور(            ) مهتر(              )

2

2

آرایه های به کار رفته در عبارت های زیر را مشخص کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم                      هست کلید در گنج حکیم         آرایه (                       )

هر نوع کند نقش خود از نقش منزّه      هر جنس کند جفت خود ازجفت مبرّا  آرایه (               )

 

 

1

 

 

3

نوع ارتباط واژه های زیر را بنویسید

صلح و آشتی (               )دانا و بی خرد (            ) خویش و خیش(                  )     صبر؛صابر(                      )

1

 

4

جدول زیر را کامل کنید:

فعل

زمان

شخص

شمار

 بن

 شناسه

 گذرایا ناگذر

می روند

 

 

 

 

 

 

 

5/1

5

یک بیت شعرنوشته ودرآن قافیه و ردیف را نشان دهید .

 

5/1

6

-کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

الف:بینا                                 ب:پویا                 ج:دریا               د:جویا                                      

1

7

کدام کلمه جمع مکسر نیست؟

الف:دیار                             ب: ابنیه                             ج:اخطار                       د:السنه                                                                                        

1

 

8

برای مفعول ؛ متمم؛قید ؛مسند؛ شبه جمله  مثالی بنویسید؟مفعول.........................................

متمم=..........................................................قید=..............................................

مسند=.....................................................شبه جمله=...............................................

5/2

9

برای هریک از مولفان زیر اثری ذکر کنید.

ایرج میرزا(             )نظامی (                   )سعدی(                   )خواجه رشیدالدین(                )    

1

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

بیت های زیررا به نثر ساده و روان برگردانید

1-زین گفته سعادت تو جویم                                     پس یادبگیر هرچه گویم

2-عقل ها حیران شود کزخاک تاریک نژند               چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟

3-بود بی مزد ومنت استادی                               زدانش بخشدت هر دم مرادی

4-به نادان داوری بردن نشاید                            که جز دانش به گیتی داوری نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برای صفت نسبی دو مثال بنویسید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای (گذارا و ناگذرا) یك مثال بزنید.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/

 

 

 

 

 

1

 

                               از کسی که ستارگان را نمی شناسد احوال آسمان رانپرسید                   شادوسربلند باشید
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -