تبلیغات
ادبی - آزمون انشا ونگارش کلاس های دوم راهنمایی آموزشگاه خیابانی تبریز

آزمون انشا ونگارش کلاس های دوم راهنمایی آموزشگاه خیابانی تبریز

یکشنبه 25 دی 1390 10:17 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

ردیف

                                                    به نام خداوند جان آفرین

                                  اداره ی آموزش وپرورش ناحیه 4تبریز

 آزمون انشا ونگارش کلاس های دوم راهنمایی آموزشگاه خیابانی تبریز در مورخه  21 / 10/90

نام ونام خانوادگی............................شعبه ی کلاس.................مدت آزمون.60دقیقه    صفحه1

بارم

1

کلمات و جملات و نوشته های ما ظرف هایی هستند که ............... و ................ ما را در خود جای می دهد

 

5/

2

برای مادر4 صفت مناسب بنویسید؟

1-                         2-                               3-                                      4-

1

3

واژه های زیررادرجمله ای ادبی به کار ببرید؟

هان:                                                                        زنهار:

1

4

 بیت مقابل را به نثر روان برگردانید  .

  «   کیست آن صورتگر ماهرکه بی تقلید غیر                   این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار »

1

5

درعبارت زیر کدام رکن تشبیه حذف شده است.چهره ی زیبای او به سان خورشید آسمان است؟

1-مشبه        2-مشبهٌ به               3-وجه شبه                             4-ادات تشبیه 

5/

6

ادبیات اندرزی یاتعلیمی را تعریف کرده ودونمونه از کتاب های تعلیمی ایران را نام ببرید؟

 

2

7

بیتی بنویسید که درآن مخفف به کار رفته باشد.

 

1

8

 تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید
2

9

در گزینه­های زیر چه صنعت ادبی به کاررفته است؟

1-با چشم ادب نگر پدررا                                  ازگفته ی او مپیچ سررا

2-روح را لذت و تفریح و طرب می باید              گرچه در کسب هنر رنج و تعب می باید

1

10

ازموضوعات پیشنهادی یکی را به اختیارانتخاب ودرپشت برگ امتحانی خود با رعایت کلیه ی نکات نگارشی بنویسید.

1. مادر ای کهکشان آینه ها                   دست های تو شطّ خورشید است

2-.انیس کنج تنهایی کتاب است               فروغ صبح دانایی کتاب است

10

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه ی زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد(شادباشید)
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -