تبلیغات
ادبی - بارم بندی درس نگارش وانشای فارسی راهنمایی در سال تحصیلی 91-90

بارم بندی درس نگارش وانشای فارسی راهنمایی در سال تحصیلی 91-90

جمعه 9 دی 1390 07:03 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

بارم بندی درس نگارش وانشای فارسی  راهنمایی در سال تحصیلی  91-90

 

1-    نگارش خلاق(انشا) 10 نمره

نوشتن موضوعی درباره ی یکی ازمباحث هفت گانه ی نگارش کتاب با موضوعات مرتبط با آن، با رعایت موارد زیر     

2- پاسخ پرسش های نگارشی 8 نمره

الف:درک وفهم وپروراندن موضوع                   5 نمره

ب:نوآوری وابتکار                                             2 نمره

ج:ارتباط مناسب مطالب باهم(نظم فکری)            2  نمره

د:رعایت نشانه گذاری ونکات دستوری               2 نمره

*باتوجه به درس های کتاب

ه:خوانایی وپاکیزگی نوشته                                   1 نمره

 

                                                                       جمع 12 نمره     

الف:سوال های مربوط به چکیده های دروس نگارشی که در داخل کادربنفش چاپ شده است.               5/2نمره

توجه :سوال های نگارش متنوع باشد.(چهارگزینه ای کامل کردن جمله- و...)

ب:تمرین های نگارشی کتاب یا مشابه آنها                                   5/5نمره

کاربرد کلمه درجمله به صورت ساده وگشترده-کامل کردن جمله های  ناتمام بدون استفاده ازمتن کتاب- بسط یک عبارت کوتاه دریک بند-انشای تصویری.

بارم پیشنهادی درس نگارش پایه ی سوم راهنمایی

1- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل 1                                                           5/ نمره

2- تمرینات نگارشی آخردروس فصل 2وکادربنفش نگارش 2                                1  نمره

3- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل3 وکادر بنفش نگارش 3      2  نمره

 4- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل4 وکادر بنفش نگارش 4     1 نمره

5- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل5 وکادر بنفش نگارش 5      5/1 نمره

6-تمرینات نگارشی آخر دروس فصل6 وکادر بنفش نگارش 6       1 نمره

7- تمرینات نگارشی آخر دروس فصل 7                                         1

       لطما به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید    

-    نگارش خلاق(انشا) 10 نمره

نوشتن موضوعی درباره ی یکی ازمباحث مطرح شده درقسمت های «نوشتن» وموضوعی آزاد ارائه شده توسط دبیر  با رعایت موارد زیر      

2- پاسخ پرسش های نگارشی     کتاب10نمره

الف:درک وفهم وپروراندن موضوع                   4 نمره

ب:نوآوری وابتکار                                            2 نمره

ج:ارتباط مناسب مطالب باهم(نظم فکری)       2  نمره

د:رعایت نشانه گذاری ونکات دستوری            1 نمره

باتوجه به درس های کتاب

ه:خوانایی وپاکیزگی نوشته                               1 نمره     

الف:سوال های مربوط به دانش های زبانی وادبی«البته آنهایی که بارنگارشی دارندوبیشترادبی هستند»-کادرهای بنفش که به نگارش مربوط است.

توجه :سوال های نگارش متنوع باشد.(چهارگزینه ای کامل کردن جمله- و...)

ب:تمرین های نگارشی کتاب یا مشابه آنها                                                                                 سوال های نگارشی بخش های «نوشتن»-کامل کردن جمله های  ناتمام بدون استفاده ازمتن کتاب- بسط یک عبارت کوتاه دریک بند-انشای تصویری
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -