تبلیغات
ادبی - نمونه سوالات املا و انشا ونگارش سوم راهنمایی

نمونه سوالات املا و انشا ونگارش سوم راهنمایی

چهارشنبه 23 آذر 1390 10:01 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده

نمونه سوالات پیشنهادی نگارش و انشا

پایه سوم – فروردین 1390

1-     با هر یک از گروه کلمات زیر یک جمله ادبی بنویسید ؟

الف: خاکستر خاموش     ب: دهان تانک ها       ج: خط دشمن

2-     با استفاده از شیوه های پرورش متن ، یک بند درباره ی « ایران » بنویسید ؟

3-     برای پرورش متن از توصیف .............. و ............... استفاده می کنیم .

4-     هر گاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است به چه مواردی توجه کنیم ؟

5-     الف : یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب ................ و ................ است .

 ب : هرگاه درست زیر هر کلمه ترجمه آن را بیاوریم به آن ........................ می گویند .

6-     با کلمات زیر جمله بسازید :

قحطی  -  طرار – ماتم

7-     یک بند بنویسید و درآن کلمات زیر را به کار ببرید .

علم – بحث – خورشید – تشنه

8-     دراغلب داستان های امروزی هدف و منظور داستان چگونه  بیان می شود:

الف : بیان نمی شود   ب: به عهده نویسنده است    ج: به عهده مخاطب داستان گذاشته می شود   د: الف و ج صحیح است

9-     نوشته ناتمام زیررا تا یک بند ادامه  دهید ؟

عمر خود را ...

10- کدام جمله صحیح و کدام غلط است ؟

الف : درگذشته عمده داستان ها به نثر بوده است .      ب: گفت و گوی درونی نویسنده با خویش را مونولوگ گویند

ج : در ترجمه روان جاری اجزای جمله تغییر می یابد  د : نقد به معنای بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است

11- الف : درروزگار ما بیشتر داستان ها به ............. است .

ب : درداستان های گذشته رسم بر آن بوده است که شاعر یا نویسنده به نتیجه گیری می پرداخته و در ............ و ................ یا ............. داستان منظور خود را بیان می کرده است .

ج:خوشه زرین و میوه ی الوان ترکیب های ................. هستند .

د: در جمله « تو مثل ماه می درخشی» رکن اول تشبیه .................. است .

12- با واژه های زیر یک بند بنویسید :

مهر – چاره – آزاده – دانا

13- مفهوم بیت زیر را بنویسید :

 همی داند و خوشه خوار شد         زآغاز هر خوشه خروار نیست

14- دربیت « خبرت هست که مرغان سحر می گویند    آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار» کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

الف : تشبیه             ب: تشخیص            ج: تکرار                   د: مراعات نظیر

15- تفاوت دیالوگ و مونولوگ چیست ، توضیح دهید ؟

16- یک جمله ادبی و یک جمله زبانی بنویسید ؟

17- رمان و داستان کوتاه را با هم مقایسه کنید ؟

18- با رعایت نکات داستان نویسی که از سال اول راهنمایی تا به حال خوانده اید داستانکی بنویسید ؟

19- منظور از این بند چیست ؟

امیدوارم به پرنده دانه بدهی و به آواز مرغ سحر ی گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهی اش را سر می دهد ، چرا که از این راه احساسی زیبا خواهی یافت ، به رایگان

20- یک متن جذاب دارای سه ویژگی .............. و ................. و .................. می باشد .

21- تذکره چیست ؟ مثالی بزنید ؟

22- عبارت زیر را در دو سطر توضیح دهید ؟

« تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم »

23- ارزش یک انشابه چیست ؟

24- به فارسی روان برگردانید ؟

الف : مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور

ب : چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار                شد ملازم از پی آن بردبار

25- یک متن جذاب چه ویژگی هایی دارند ؟

26- ویژگی های رمان را بنویسید ؟

نمونه سوالات املا

-     گذار برای کدام کلمه مناسب نیست :

الف : قانون                      ب: سپاس                               ج : قیمت                         د: بنیان

2-     املای کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است :

الف: مفتون : شیفته          ب : عزیمت : قصد کردن        ج : تعمل : اندیشیدن        د: فراغت : آسودگی

3-     کلمات ردیف « الف» را به معنی مناسب در ردیف « ب» وصل کنید : ( در جدول ب یک کلمه اضافی است)

الف

ب

امل

عمارت

عمل

امارت

مستور

پوشیده شده

فرمانروایی

آرزو

آبادکردن

نوشته شده

کار

 

4-     املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است :

الف : منصوب : نسبت داده شده         ب : سفیر : فرستاده         ج: خرد : کوچک            د: غره : مغرور

5-     املای کدام گزینه غلط است :

الف : محضر                                       ب: فراصت                       ج: طنین                         د: تعرض

6-     هم خانواده  کلمات زیر را بنویسید :

الف : محضر                                      ب : طب                       ج : علم                       د: عمل 

7-     موارد «الف» را به موارد «ب» وصل کنید :

الف

 

ب

عیال

قریب

ماتم

جزع

طرار

صومعه

 

سوگ

نا آشنا

نزدیک

همسر

بی تابی

دزد

عبادتگاه

 

8-     از واژه های زیر کدام گزینه برای معنی « آگاهی » به کار می رود :

الف : واقف                        ب: وقوف                      ج: وقف                     د: توقع

9-     کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست :

الف : مصاحبت                  ب: صبح                        ج : صحبت                د: مصاحب

10- عار به معنی ........... است .

الف : ننگ                       ب: عیب                         ج: خوبی                    د: الف  وب

 

11- املای کدام گزینه غلط است :

الف :تمسخر            ب: اصلاح                        ج: تحسین                    د: دریق

12- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست :

الف : رجوع             ب : مرجع                       ج : ارجاع                       د: ترجیح

13- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست :

الف : فانی               ب: فنا                             ج : فناپذیر                     د: نفی

14- هم خانواده واژه های زیر را بنویسید :

الف : حکمت          ب: سعادت                    ج: کلام                            د:مانع

15- املای کدام گزینه با توجه به معنی آن درست است :

الف : منصوب : نسبت داده شده     ب : مسطور : پوشیده شده

ج : صفیر : فرستاده                         د: عمارت : آبادکردن

16- درعبارت « مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای خود برخواست و دوست بیمار خود را ترک کرد »چند غلط املایی وجود دارد :

الف : یک                    ب : دو                    ج: سه                 د: چهار

17- در عبارت « بر هر وجحی که در متقدم تعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوظ ننماید و اگر پوشیده دارند استراغ سمع نکنند » چند غلط املایی مشاهده می شود :

الف : سه                   ب : چهار                ج: پنج                  د: شش

18- کدام گزینه صحیح و کدام گزینه غلط است :

الف : قوس قزح همان رنگین کمان است .     

ب : جاروب شکل دیگری از کلمه جارو می باشد .

ج : یک تمرین خوب برای یادگیری املا ساختن جمله با کلمه های دشوار است .

19- الف : گزار در نمازگزار به معنای ............. است  .      ب : گذار در بنیان گذار به معنای ................ است .

20- در واژه های زیر کلمات املایی نادرست را مشخص کرده و صحیح  آن ها را بنویسید :

قهر – التفاط – وحله – رخست – فصل غریبی – معارج – مدحوش

صنع – مصاعب – مصاحبت – معصیت – قوس غرح

21- درعبارات زیر شکل املایی کلمات نادرست را مشخص کرده و اصلاح کنید :

الف : آن ها به موزه انسان شناسی رفتن .

ب : یک روزناگهان حیاط معمول شهر متوقف گردید .

یا دآوری: همکاران محترم توجه داشته باشند که در امتحانات پایانی نوبت اول و دوم بایستی 10نمره از املا به صورت تقریری و 10نمره باقیمانده سوال از قسمت های املایی کتاب مثل نمونه کنونی که در دسترس شماست اعمال شود.

برای آسان تر شدن تصحیح املای تقریری می توانید متن املا را از 20نمره تصحیح کنید سپس تقسیم بر 2 نمایید و با نمره سوال املا جمع نمایید.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -