تبلیغات
ادبی - ادبیات پایه ی سوم درس1تا6

ادبیات پایه ی سوم درس1تا6

سه شنبه 1 آذر 1390 11:31 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده
دانش آموزان عزیز سال سوم (خیابانی و آزادگان) لطفا  جهت مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطب مراجعه بفرمایید

                                              به نام ایزد بی همتا

آزمون درس ادبیّات فارسی کلاس های سوم مدرسه ی راهنمایی                                     آبان ماه 90

نام و نام خانوادگی :                             کلاس سوم :                               زمان:  25 دقیقه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)     واژه هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است معنی کنید . ( 5/1 )

گربه گفت مقرون به ابواب بلا و مشقّت . بدان سبب مهربان گشته ام و بر خرد و فراست تو پوشیده نیست .  سر انجام مقهور چهل هزار سرباز مقدونی شدند .  دختران و پسران  باید توانایی راهبرد آن را داشته باشند . رزم آوران از این منظر آسمانی به جنگ می نگریستند .

به آن قافله ای ملحق می شود که به سوی عاشورا می رفت .

1-     ....................            2- ...........................        3- ............................

4- ...................             5 - ..........................         6- ...............................

۲ -     جملات زیر را به نثر ساده و روان برگردانید . ( 5/1 )

الف : این ملاطفت بپذیر که عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد .

ب : چون بر حاجت خویش پیروز آمدی مگر نیّت بدل کردی ؟

ج : نه داناتر آن کس که والاتر است     که والاتر است آن که دانا تراست

۳-  مثنوی جام جم از ................. است . (5/.)

 الف : مولوی ⃝       ب : اوحدی       ج : نصرالله منشی ⃝    د : اسلامی ندوشن⃝ 

    

۴-  با توجّه به آثار و نویسندگان ، کدام گزینه غلط است ؟    (5/.)

  الف : روضه ی خلد ، مجد خوافی ⃝                 ب : کشف الاسرار ، رشیدالدین میبدی ⃝         

  ج : تنفّس صبح ، شهید آوینی  ⃝                    د : آینه های ناگهان ، قیصر امین پور 

۵-  چه کسی کتاب مرزبان نامه را به فارسی در ی برگرداند ؟   (5/.)

 الف : سعدالدّین وراوینی ⃝                     ب : مرزبان بن رستم  ⃝ 

  ج : بوشکّور بلخی  ⃝                            د : نصرالله منشی 

 

۶- در آرایه ی .................. به دلیل مشهور بودن شعر به نام شاعر اشاره نمی شود . (5/.)            الف : تشبیه ⃝      ب : تضمین پنهان ⃝      ج : تشخیص ⃝           د : تضمین آشکار ⃝ 

۷-  املای کدام گزینه با توجّه به معنی غلط است ؟ (5/.)  

الف: فضیلت : برتری⃝      ب : انحتاط : پستی⃝      ج: غنی : بی نیاز⃝     د: قریحه : ذوق⃝  

۸- در بیت « علم بال است مرغ جانت را     بر سپهر او برد روانت را  » مشبّه و مشبّه به به ترتیب چه کلماتی هستند ؟ (5/.)

الف : سپهر - روان⃝       ب : مرغ - جان⃝         ج : علم - بال       د : علم - مرغ⃝  

 

۹-  بیت « که دانش زتنگی پناه آورد    چو بیراه گردی به راه آورد » چند جمله است ؟ (5/.)

الف :دو جمله ⃝           ب : چهار جمله⃝            ج : یک جمله⃝          د : سه جمله ⃝      

۱۰-  کدام یک از کتاب های زیر به فابل نوشته نشده است ؟ (5/.)

الف : کلیله و دمنه ⃝        ب : موش و گربه ⃝       ج : روضه ی خلد⃝        د :مرزبان نامه⃝ 

 

۱۱-  با توجّه به بیت  « به دانش شود مرد  پرهیزگار    چنین گفت آن بخرد هوشیار  »

نقش دستوری کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است به ترتیب چیست ؟

الف :متمم ، نهاد ، مسند ، صفت ⃝        ب : نهاد ، صفت ، مفعول ، صفت⃝  

 ج : نهاد ، متمم ، قید ، فعل⃝                د : متمم ، مسند ، نهاد ، صفت⃝ 

 

۱۲-  با توجّه به بیت   « دل شود گر به علم بینند    راه جوید به آفریننده  »

 نوع فعل ها و شخص به ترتیب ................ هستند . (5/.)

    الف :مضارع التزامی - سوم شخص مفرد ⃝       ب : مضارع ساده - سوم شخص جمع ⃝    

    ج :ماضی ساده - سوم شخص جمع    ⃝          د : مضارع ساده  - سوم شخص مفرد 

۱۳-   کدام یک از اضافات (ترکیب ها ی اضافی ) زیر ، اضافه ی تشبیهی است ؟(5/.)

الف :حاجت خویش ⃝       ب :پرتو خورشید⃝         ج :سخن موش⃝            د :مرغ جان⃝ 

۱۴-   با توجّه به جملات زیر کدام گزینه صحیح است ؟(5/.)

الف : در یک متن فقط می توان از مونولوگ استفاده کرد      

ب : در یـک متن فقط مـی تـوان از دیـالوگ استفاده کـرد    ⃝ 

ج : در یک متن میتوان از مونولوگ و دیالوگ استفاده کرد   ⃝  

د : نمی توان در متن از مونولوگ و دیـالوگ استفاده کرد  ⃝ 

۱۵- جمله ی « مرد نادان زمردمی دور است » از نظر دستوری چند جزئی است ؟ (5/.)

الف : چهار جزئی ⃝      ب :سه جزئی⃝       ج :دو جزئی⃝       د :گزینه ی دو و سه⃝ 

۱۶-  کدام یک از کتاب های زیر مثنوی نیست ؟(5/.)

الف : گلستان سعدی⃝                             ب : شاهنامه ی فردوسی⃝  

 ج : لیلی و مجنون نظامی⃝                       د : بوستان سعدی⃝  

                                                                                               پیروز باشید -علیزاده


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -