تبلیغات
ادبی - نمونه سوالات فارسی دوم راهنمایی درس 5و4آموزشگاه غیر دولتی نور دهخدای تبریز همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات فارسی دوم راهنمایی درس 5و4آموزشگاه غیر دولتی نور دهخدای تبریز همراه با پاسخنامه

جمعه 13 آبان 1390 08:08 ب.ظ

نویسنده : خیام علیزاده
1.منشئات اثرکیست؟(5/0 نمره)

2.مقصود ازعبارت:(به واسطه ی ارسال رسل و ابلاغ کتب دل های رمیده را آرمیده ساخت.)چیست؟(1 نمره)

3.مهمترین جزء جمله کدام است؟

الف) نهاد                          ب) گزاره                           ج) فعل                         د) فاعل    

4.کدام کلمه را نمی توان با(ان)جمع بست؟(5/0 نمره)

الف) عامل                         ب) مکاتب                          ج) درخت                     د) حماسه زار

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید

ارزشیابی مستمر

1.منشئات اثرکیست؟(5/0 نمره)

2.مقصود ازعبارت:(به واسطه ی ارسال رسل و ابلاغ کتب دل های رمیده را آرمیده ساخت.)چیست؟(1 نمره)

3.مهمترین جزء جمله کدام است؟

الف) نهاد                          ب) گزاره                           ج) فعل                         د) فاعل    

4.کدام کلمه را نمی توان با(ان)جمع بست؟(5/0 نمره)

الف) عامل                         ب) مکاتب                          ج) درخت                     د) حماسه زار

5.آرایه موجود در هر مورد را مشخص کنید؟(1 نمره)

- عشق با دشوار ورزیدن خوش است                                     چون خلیل از گل چیدن خوش است.

- درست این سخن گفت پیغمبر است                                      که من شهر علمم و علی ام در است.

6.جاهای خالی رابا توجه به کلمات داخل پارانتز پر کنید؟(1 نمره)

قرائت قرآن ............. دارد.(ثواب,صواب)

او میگوید:«که ................ اول علی است.»(مسلم,مسلم)

7.نقش کلمه ی «رضا» در مصراع اول بیت زیر چیست؟(5/0 نمره)

از هر کسی که آن خلف مرتضی رضا                                      باشد رضا,رضاست از آن کس,خدای توس

8.مخفف کلمه های زیر را بنویسید.(5/1 نمره)

گوهر:                                         کلاه:                                         آنگاه:

                             2           ارزشیابی مستمر

1.معنی کنید:(5/1نمره)

کاریز:                                               عام المنفه:                                         موقر:

2.مفهوم هر کدام از جمله ها و بیت های زیر را بنویسید.(3 نمره)

علم چندان که بیشتر خوانی                                      چون عمل در تو نیست نادانی.

هر که داناتر از خود جدل کندتا بدانند که داناست,بدانند که نادان است.

به گیتی بهتر از دانشوری نیست                                به جزء دانش به گیتی مهتری نیست.

3.جمله ی «دوچیز نشانه ی سبکی عقل است:دم فرو بردن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی»با کدام قسمت درس

خردمندی هماهنگ است؟(5/0 نمره)

4.اجزاء سازنده ی هر کلمه را مشخص کنید.(2 نمره)

دانشور:                                                                       جوانه:

نادان:                                                                         بخردانه:

5.در تهریف«امثال وحکم»می گویند:(5/0 نمره)

الف) توضیح کامل یک مطلب است.                                       ب)عاقل همیشه عاقبت اندیش است.

ج) جمله ای کوتاه است.                                                     د) جمله های نغز و دل آویز است.

6.کدام جمله دارای مفعول نیست؟(5/0 نمره)

الف) کتابی را خواندم.                                                       ب) مریم از راه رسید.

ج) ماست خرید.                                                              د) بچه را به گردش برد.

7.جمع مکسر هر کدام را بنویسید.(1 نمره)

مکتب:                                                                          درس:

8.ارکان هر کدام از تشبیهات زیر را مشخص کنید.(2 نمره)

- دانه های برف همچون مروارید از آسمان میریزند

- علی آن شیر خدا شاه عرب

پاسخ نامه

1.قائم مقام فراهانی.  

 2.از طریق فرستادن پیامبران و کتاب های آسمانی,دل های پریشان و نگران انسان ها را آرام ورام ساخته است.

3.ج

4.ج

5.تلمیح,تلمیح و تشبیح

6.ثواب,مسلم

7.بدل

8.گهر,کله,آنگه

پاسخ نامه2

1.قنات,سود عمومی,باوقار

2.هر چه قدر هم مطالعه کنی و یاد بگیری تا وقتی به آنها عمل نمی کنی همچنان نادان هستی.

-هر کسی که با فرد عاقل تر از خود بحث کند تا ثابت کند داناست,مردم پی میبرند که چقدر نادان و کم خرد است.

-در جهان هیچ چیز بهتر از دانائیو خردمندی نیست و بهترین سرور دانش وخردمندی است.

3.نادان را به از خموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی,نادان نبودی.

4.دان+- ش + ور , جوان+ه ,نا+دان,ب+خرد+انه

5.د                         6.ب                                      7.مکاتب,دروس

8.دانه های برف:مشبه,مروارید:مشبه به,همچون:آدات تشبیح,سفیدی برف و مروارید:وجه شبه.

- علی:مشبه,شیر:مشبه به,شجاعت:وجه شبه,آدات تشبیح وجود ندارد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -